ΜΕΛΗ

Ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος αποτελεί καθολικό διάδοχο της Νομαρχιακής Επιχείρησης Διαχείρισης Υδροδότησης Δήμων Ν. Ηλείας (ΝΕΔΥ) μετά την κατάργηση της τελευταίας (Αρθ. 199 του Ν. 3852/2010). Με την μετατροπή της Επιχείρησης σε Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο (Ν.Π.Δ.Δ.), εκπροσωπούνται πλέον σε αυτόν ισότιμα και οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή του Δήμου Πύργου και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (α’ βαθμός) και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (β' βαθμός). Η συνύπαρξη αυτή αποτυπώνεται στη σύνθεση των συλλογικών του οργάνων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.